Predaj doplnkov stravy

Pre vybrané druhy zakázaného tovaru/služieb máme postup, ako požiadať o výnimku. Splnenie aktivačných podmienok v prípade predaja výživových doplnkov zisťujeme prostredníctvom formulára, ktorý dostanete po odoslaní objednávky.

Mandáty kartových spoločností nariaďujú, že pred poskytnutím platobnej brány musí obchodník skontrolovať, či má povolenie požadované danou krajinou na túto činnosť, a tiež skontrolovať, či sú predávaný tovar a služby v súlade s miestnymi zákonmi.

Výnimka pre predaj výživových doplnkov sa vzťahuje na Českú a Slovenskú republiku.

Česká republika

Výživové doplnky sú druhom tovaru, na ktorý sa vzťahujú určité legislatívne požiadavky. Výrobca alebo distribútor, ktorý uvádza doplnok stravy na trh po prvýkrát, musí splniť oznamovaciu povinnosť voči ministerstvu poľnohospodárstva. Je povinný poskytnúť MZ SR označenie výrobku, a tak preukázať splnenie svojich povinností týkajúcich sa upozornení, odporúčaného dávkovania atď.

V priebehu kontroly vyplneného formulára vás požiadame, aby ste v prípade potreby predložili doklad o splnení vybraných povinností pre určité výrobky z vášho sortimentu.

Predaj výživových doplnkov:

Predaj výživových doplnkov pre zvieratá:

Slovenská republika

Výživové doplnky ako také sú potraviny, nie lieky, a preto podliehajú príslušným ustanoveniam zákona o potravinách. V Slovenskej republike predstavujú výživové doplnky kategóriu výrobkov, ktorá je upravená najmä všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky ustanovujúca požiadavky na potraviny určené na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (ďalej len “vyhláška”). Toto nariadenie bolo vytvorené transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES.

V priebehu kontroly vyplneného formulára vás požiadame, aby ste v prípade potreby predložili doklad o splnení vybraných povinností pre určité výrobky z vášho sortimentu.

Vybrané typy podmienok predaja výživových doplnkov:

Post navigation